Privacy verklaring

Privacy verklaring

Opleidingsvereniging Genemuiden (OVG), Techniekopleidingen Flevoland (TOF) en de OVG Bouwdiensten zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

OVG & OVG Bouwdiensten
Bezoekadres en postadres:
Nijverheidsstraat 45
8281 JD  Genemuiden
E-mail: info@ovg-genemuiden.nl
Telefoon: 038-3855026

TOF

Bezoekadres:
Havenweg 21J
8243 PL  Lelystad
Telefoon: 038-3855026

Postadres:
Nijverheidsstraat 45
8281 JD  Genemuiden

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens van (vorige) onderwijsinstelling
 • Cijferlijsten
 • Diploma’s

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Handtekening
 • Kopie legitimatiebewijs

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw registratie en betaling
 • Om je te kunnen bellen, whatsappen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het toevoegen aan een whatsappgroep
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • Detacheren

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma\\\’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende documenten/persoonsgegevens:

Document/personeelsgegevens             : Max. bewaartermijn: Reden:
Sollicitatiebrieven, -formulieren, correspondentie omtrent de sollicitatie en getuigschriften 4 weken invulling vacature na sollicitatieprocedure
Stage-/arbeidsovereenkomst en wijzigingen 2 jaar na einde dienstverband uitvoering overeenkomst
Verslagen functioneringsgesprekken 2 jaar na einde dienstverband uitvoering overeenkomst
Verslaglegging in het kader van Wet Verbetering Poortwachter 2 jaar na einde dienstverband wet- en regelgeving
Loonbelastingverklaringen en kopie identiteitsbewijzen 5 jaar na einde dienstverband wet- en regelgeving
Afspraken betreffende salaris- en arbeidsvoorwaarden 7 jaar na einde dienstverband wet- en regelgeving
Burgerlijke staat 7 jaar na einde dienstverband wet- en regelgeving
Loonbeslagen tot opheffing wet- en regelgeving
Gegevens betreffende etniciteit en herkomst 5 jaar na einde dienstverband wet- en regelgeving
Gegevens m.b.t. tijdsregistratie 52 weken vanaf registratie dag arbeidstijdenbesluit

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ovg-genemuiden.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via het telefoonnummer 038-3855026 of via info@ovg-genemuiden.nl.

Gebruik van GravityForms plugin